COOTTOOWO MA


Asalaamu alaykum banndiraawo! Hannde, bee yamol puddiranmi! Moy woni Coottoowo ma? Mi tammi a anndi ko wi’ete soottugo. Misaalu: To a soodi kare diga lesdi ngonndi, haa ngadda de lesdi ma. To a ittaay duwan maaje, waato to a yobaay ko haani yobeego, duwan’en, waato sooje’en aynoobe keerol lesdi nanngan de. To be nanngi de, doole a yoba ceede fahin ngam haa kebta de. dum an jey, ammaa sey to a yobi ceede a hebtata de. Ceede de a yobi ngam haa kebta kare ma, kannje mbi’ete: Coottaari! Nden, an mo yobi ceede hebtugo kare, a coottoowo kare ma dbe nanngino. Non dum waari hakkunde yimbe e Allah Jawmiraawo! O tagi yimbe dow jaati maako, o joÓini be nder Jarne Aljanna, nder beldum e welwelo! Allah tagi yimbe, haa be ngonnda bee maako nder laamu nduumiingu! Ammaa Saydaanu nasti bee yo’yre mum, o esti yimbe, be aybi, aybe maajum senndiri be bee Jawmiraawo. Yimbe acci Allah Kisnoowo be, goongaajo. be tokki Iblisa, pewoowo, kalkoowo! Nden Allah Jawmiraawo wanngini dabare, o seekani yimbe laawol ngol o narrata bee mabbe, haa be laato fahin yimbe maako! Ngam maajum mi yami ma: Moy woni Coottoowo ma? To a yidi wartugo haa Allah, sey bee Coottaari! Kanngol woni laawol ngol o wadani yidbe tokkaago mo, haa be ngarta yimbe maako bana naane! Haa be ciwto nder laamu maako nduumiingu! Ndaa no Deftere Linjiila ekkitiniri haala maajum! Sey numooji moodon taaskano kuugal! kakkile, njoÓine tammunde moodon fuu, haa barka ka keboton saa’i Iisa Almasiihu wangoyta. dowtane Allah, taa tokke suunooji moodon di tokkinoodon yaake on anndaa goonga. Ammaa bana Allah ewniido on o Ceniido, laate onon boo on seniibe nder ko mbadoton fuu. Ngam Allah wi’i: Laate seniibe ngam min mi Ceniido. To on don mbada do’a, on don ewno Allah Baabiraawo. Ngam maajum timmine balde ngeendam moodon luttude haa duniyaaru ndu’u bee dowtanaago mo. Ngam on anndi saman ko coottiraadon ngam taa on njoodo bilaa tammunde bana kaakaaji moodon. Saman coottaari moodon ustataako bana saman kanngeeri malla cardi. Ammaa on kebi ndimu bee yiyam caddam dam Almasiihu, mo laati bana jawgel laabngel ngel walaa aybe. Allah subi Iisa Almasiihu diga duniyaaru tagaaka tawon, o wangini mo haa moodon nder balde ragareeje de’e. Ngam barka maako on nuddini Allah mo ummitini mo diga maayde, teddini mo. Bana non nuddinki moodon e tammunde moodon haa Allah tabitirta. Jonta nde on ceni ko’e moodon bee dowtanaago goonga, on ngidi deerdiraabe nder nuddinki. Ngam maajum ngidindire bee berde laabde, bilaa naafikaare. Ngam on ndanyaabe hesbe bee wolde Allah yeere nde timmataa. On ndanyaabe haa Baabiraawo mo maayataa. Ngam maajum ngudine halleende fuu: Pewe, tufle, kaajal bee kuudi fuu! Bana no bikkoy keccoy ngidiri kosam tum, onon boo ngide wolde Allah goongaare bana non, haa on mawna bee maare, on kisa.È Banndiraawo, a faami haaka ka’a na? Allah senataa goddo meere! O hisnaay ma meere non! Ammaa o hisni ma bee ko buri sadugo! Ceniido hokki yonki muudum haa kisa, keba aljanna! Ko Allah wadi haa a laato mo maako bana jonta, dum tilimdum! Linjiila wi’i: On kebi ndimu bee yiyam caddam dam Almasiihu, mo laati bana jawgel laabngel ngel walaa aybe. Allah subi Iisa Almasiihu diga duniyaaru tagaaka, o wangini mo haa meeden nder balde ragareeje de’e. Non Linjiila wi’i! Nde Iisa Almasiihu hokki yonki mum, haa keba kisndam, an dume ndokkataa mo? Sey bernde goongaare tan. Joonde maada laaba. do laati bana urdi mbelndi haa Jawmiraawo! Jawmiraawo don yidi mo bernde mum laabi! Joonde bilaa aybe, kayre seynata Jawmiraawo. Haala maajum ngidumi a hiimo hannde! Mi yidi haa cuba mo he’i Soottugo ma! Naa mo a numata bana o soottete, ammaa mo he’i, mo woodi baawde soottugo ma! Mo woodi baawde hisnugo ma! – Haa kisa an neddo, sey a laato munydo! Haani a hebta ko mbolwata fuu! Haa mi yecce ko wadi yimbe Allah naane wakkati annabi Muusa. Yimbe Isra’iila ummi diga hooseere Hor, be tokki weendu kewe, ngam be taaro lesdi Edoom. Ammaa haa laawol maajum, munyal mabbe jinni. be cinki Allah e annabi Muusa. be mbi’i: Ngam dume ngurtindaa min diga lesdi Misra haa min maaya nder ladde nd’e? Walaa nyaamdu e ndiyam haa do, min cafti nyaamdu meereeru ndu’u! Nden, Jawmiraawo neloy bodde yiiteeje caka mabbe, de ngati yimbe, duudbe mabbe maayi. Yimbe Isra’iila ngari haa annabi Muusa be mbi’i mo: Min ngadi hakke bee sinkugo Jawmiraawo e maada. Tora Jawmiraawo, o sottinana min bodde. Annabi Muusa do’ani be. Nden Jawmiraawo wi’i Muusa: Sey a wada mboodi ndi njamndi mbodeeri, a bila ndi dow leggal. Koomoy ngataado, o laara ndi, o hisa maayugo. Annabi Muusa wadi alaama mboodi bee njamndi mbodeeri, o bili ndi dow leggal fodde umroore Jawmiraawo. Koomoy mo mboodi ngati, bangti hoore mum, laari mboodi njamndi, hisi maayugo!È Non Jawmiraawo hisniri yimbe mum nder ladde diga naane! Nden nder wakkati meeden jooni, Linjiila wi’i: Bana no annabi Muusa biliri mboodi njamndi mbodeeri dow leggal nder ladde, bana non bbilata bii-neddo boo. Nden kam koomoy nuddini mo, heban ngeendam nduumiidam.È Yuh. 3.14, Banndiraawo, an bee hakkiilo ma, bee sembe banndu ma, a waawataa hisnugo hoore ma! A waawan wadugo al’aadaaji senuye. A waawan wadugo farillaaji tilimdi boo. Amma senaare, sey Jawmiraawo feere mum senata neddo. Allah wadi Iisa Almasiihu, Jawgel laabngel ngel ittata hakkeeji yimbe! Sey yiyam caddam dam Almasiihu hefata, ittata, lootata hakkeeji maada! Almasiihu hokki yonki mum ngam ma, haa kebaa kisndam! Allah subi mo, joÓini mo Coottoowo yimbe! Allah wangini mo haa meeden, haa keben sulhindirgo bee Allah! Naa ngam a anndaa ka Cootaari mi yeccata ma haala maari. Aa’a, mi don finndine dow ko annduda. Ngam haanaay a yejjita no Allah seniri ma bee Nelaado muudum Iisa Almasiihu! Senaare, dum toggoore Kisndam! Ngam maajum mi yidi a faama, mi yidi a jaba Coottaari ndi Jawmiraawo taaskani ma! Mi yidi a siftora no woodi annaboojo, ndokkudo yonki mum ngam maada, haa keba kisndam nduumiidam! Ammaa dume ngadataa haa keba Coottaari ndi’i? Kanngol woni yamol manngol, ngol haani a hiimo! Woodi aayaaje duudde nder Deftere Allah. de anndini en no Jawmiraawo laabiniri en, bee yiyam Almasiihu, haa keben nastugo laamu nduumiingu! Walaa baawudo senugo hoore mum! Sey to Jawmiraawo seni ma! Banndiraawo, jooni a nani Konngol Jawmiraawo. Konngudi maako mbeli bana biraadam! di mbeli bana njumri! Koomoy don tefa welnugo joonde mum haa o nana beldum! Ammaa ko laarani Kisndam, dume ngadda?Jawmiraawo yidi mara gikku mboodngu, o yidi a laato munydo! To a yidi hebgo kisndam, sey mara bernde hoynde, diggunde! Ngam to a woodi bernde diggunde, a munyanan wobbe! A samdinan koomoy fodde darnde muudum! Jawmiraawo yidi haa dabba senaare bee sembe ma e dabare maada fuu. Jawmiraawo wi’i: Koomoy nuddini Iisa Almasiihu, o majjataa, ammaa o heban ngeendam nduumiidam. To a jabi Iisa Almasiihu nder bernde ma, Jawmiraawo laatinan ma mo maako, bana o laatiniri annabi Ibrahiima adiliijo! Ibrahiima huli Jawmiraawo bana no haani. O dowtani Jawmiraawo diga nderkaaku maako haa ndottaaku maako. Ammaa moy woni Coottoowo nder nyalde ragareeje de’e? dum Iisa Almasiihu! Ngam maajum o seedake laabdum, o wi’i: Walaa jahando wuro Allah Baabiraawo bee laawol feere sey bee am!È Yuh.14. 6, Non Iisa Ruuhullaahi wi’i! Ngam maajum nuddindo mo fuu, kanko woni dowtaniido Jawmiraawo! Jawmiraawo seni mo, looti mo, laabini mo! O laati adiliijo! Hannde Jawmiraawo don sarwine an kuldo mo, e mo don wi’e: Joga Coottaari ma bee sembe, ngam wakkati badake! Sooynde goongaaku e sooynde hulugo Allah don ngaddana yimbe torraaji! Kiimen ko waddata fitina hakkunde yimbe! dum sooynde jogaago umroore Jawmiraawo. Daliila maajum Jawmirawo wurtini annabi Aadamu e Hawwaa’u diga ngesa Aljanna! Sooynde goongaaku, sooynde nantaare don wadda fitina hakkunde yimbe, haa be ngejjita Coottoowo be! Siftor ka ilam tuufaana. Ko woni daliila ka Jawmiraawo halki yimbe bee ndiyam tuufaana? dum sooynde goongaaku, dum sooynde kulol Allah nder berde mabbe. Jawmiraawo yi’i no halleende yimbduudiri haa lesdi. Anniyaaji e numooji berde mabbe kalli. Nden Jawmiraawo wi’i: Mi halkan yimbbe tagumi, mi nattinan be, kambe e dabbaaji e ladooji e colli fuu.È (Laat.6.5,) Banndiraawo, moy woni Coottoowo ma nyalaade darngal? A don dabba risku duniyaaru ndu’u. A woodi tiidal masin ko laarani kuude maada. A don suklano haaje ma bee sembe ma e dabareeji maada fuu. Ammaa noy wakeere yonki maada? Noy tiidal maada ko laarani ngeendam nduumiidam? Jawmiraawo wi’i: dabbu goongaaku e kulol Allah. dabbu senaare bee sembe maada fuu. Ngam bilaa maare walaa mo hisata! Kanjum woni jabgo Coottoowo ma nyalaade darngal! Koomoy huuwani Almasiihu bana non, Allah yerdoto dum! Maadalla, Jawmiraawo walle, haa keba yerduye muudum! Useko.

 

Publicités